Thebe ontwikkelt expertisecentrum verder uit langs 3 peilers

  • Bron: UKON
  • Publicatiedatum: 2 juli 2021

Ouderenzorgaanbieder Thebe werkt op verschillende manieren aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Thebe is zowel lid van de academische netwerken UKON als van TRANZO. Ook heeft Thebe een eigen expertisecentrum dat momenteel verder ontwikkeld wordt langs drie peilers:

1. Kennisagenda

Organisatie breed is er een enquête uitgezet waarop alle medewerkers van Thebe konden aangeven welke thema’s volgens hen urgent zijn. Met de resultaten van deze enquête vond in mei een eerste (digitale) werkconferentie plaats waar de resultaten van de enquête zijn verdiept. In september vindt een tweede werkconferentie plaats. Daar wordt een top 5 prioritering gemaakt van de resultaten van de werkconferentie in mei. Zo ontstaat een definitieve kennisagenda.

2. Regionalisering expertisecentrum

In opdracht van VWS is een onderzoek uitgevoerd naar specifieke cliëntgroepen in de WLZ waarvan de zorgbehoefte complex is en het aantal relatief klein. Hieronder valt onder ander de NAH + doelgroep en de mensen met Korsakov. Deze mensen wonen al binnen Thebe. Landelijk ligt er een plan om de zorg voor deze mensen beter in te richten.

Thebe neemt deel aan de landelijke expertisenetwerken NAH+ en mensen met Korsakov. Doel hiervan is de samenwerking tussen organisaties te verbeteren en de kwaliteit van zorg voor deze mensen te vergroten. Thebe zit nu in een traject om Regionaal Expertisecentrum (REC) te worden voor deze twee doelgroepen.

3. Ontwikkeling scholing

Het expertisecentrum ontwikkelt samen met `Thebe leert’ scholing zodat HBO-studenten gestimuleerd worden om hun evidence based kennis te vergoten. Hierbij gaat het om activiteiten zoals een kenniscafé, webinar of symposium, maar ook om leerlijnen op specifieke expertise.

Thebe is trots op alle medewerkers die bezig zijn met onderzoek om zo de zorg voor bewoners te verbeteren.

Meer weten