Expertteams UKON dragen actief bij aan kennisdeling

  • Bron: UKON
  • Publicatiedatum: 18 maart 2019

Sinds twee jaar zijn er binnen het UKON expertteams ingesteld met als doel dat kennis uit de 15 zorgorganisaties die lid zijn van het UKON met elkaar gedeeld kan worden en dat de organisaties van elkaar kunnen leren. Er zijn expertteams op de thema’s delier, geriatrische revalidatie en extramurale behandeling.

Professionals die lid zijn van de expertteams worden uitgedaagd om actief met een thema aan de slag te gaan, om (internationale) wetenschappelijke kennis te zoeken, te bespreken met elkaar en te integreren in de eigen praktijk en eventueel gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelen en uittesten. Elke team wordt door een procesbegeleider van het UKON ondersteund.

Ruimte voor de professionals

Dankzij subsidie van het ministerie van VWS werden de organisaties die een expert leverden voor één van de expertteams tijdelijk deels financieel gecompenseerd. Hierdoor werden de experts in de gelegenheid gesteld om werkzaamheden voor het expertteam te verrichten. Door deze professionals extra ruimte te bieden, kreeg deze de gelegenheid om hun expertrol te ontwikkelen en de extra studie-activiteiten uit te voeren. De expertteams konden hierdoor een goede start maken.

De experts werden geëquipeerd met vaardigheden in het zoeken van wetenschappelijke literatuur en leerde men artikelen op wetenschappelijke en praktische waarde te beoordelen. De experts kregen hiertoe een training Evidence Based Practice.

Bron: Ukonnetwerk.nl

Meer weten