Minister De Jonge: Permanente kenniscyclus inrichten voor impuls kwaliteit van zorg

In zijn kamerbrief ‘Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg’ van 4 februari stelt minister De Jonge dat voor een betere kwaliteit van leven van cliënten, de vakbekwaamheid van zorgverleners een eerste vereiste is. Om deze vakbekwaamheid op peil te houden, is het belangrijk om te investeren in het ontwikkelen en verspreiden van kennis, aldus de minister.

De minister wil hiervoor een kenniscyclus inrichten. Daarin is een onderzoekende werkwijze in een lerende cultuur leidend. Het streven is een permanente cyclus te organiseren van vragen stellen, ontwikkelen, implementeren, leren en evalueren met een belangrijke rol voor de zorgverleners zelf. Dit sluit ook aan bij de kwaliteitskaders in de ouderen- en de gehandicaptenzorg.

In zijn brief beschrijft de minister welke maatregelen hij hiervoor wil nemen.

Vragen van zorgverleners inventariseren en beantwoorden

Zorgverleners moeten hun vragen makkelijk kunnen stellen en hun kennis makkelijk kunnen ontvangen. De minister heeft Vilans gevraagd hierin de trekker te zijn. Beoogd resultaat: in 2020 weet 50% van de zorgverleners dat zij hun kennisvragen aan Vilans kunnen stellen en antwoord krijgen.

Vilans heeft hiervoor onder andere het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg ingericht.

Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg wil vragen uit de praktijk beter afstemmen op onderzoek en onderzoekers beter gebruik laten maken van de kennis die er in de praktijk is. Als kennis beter stroomt tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk, hebben zorgprofessionals de juiste kennis om mensen met een langdurige zorgvraag goed te ondersteunen.

Onderzoek programmeren

Vragen van zorgverleners waarop nog geen antwoord is, vereisen verder onderzoek. ZonMw richt hiervoor het nieuwe onderzoeksprogramma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) in.

Onderzoek uitvoeren

Zorgverleners en cliënten weten het beste wat nodig is in de praktijk. Zij moeten dus zoveel mogelijk meedoen in onderzoek zoals nu al in de academische werkplaatsen. De minister laat onderzoeken of het wenselijk is expertisecentra in te richten rond cliënten met een complexe zorgvraag. Ook wil hij door het verzamelen van basisgegevens in de ouderen- en gehandicaptenzorg helder krijgen wat werkt en wat niet.

Vakbekwaamheid van zorgverleners vergroten

Via de Kennispleinen van Vilans bereikt al veel bruikbare kennis de sector. Onlangs is de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht om te werken aan multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden, bijvoorbeeld voor zelfmanagementondersteuning, slaapstoornissen en mondzorg. Ook zet de minister in op het stimuleren van een lerende omgeving en de relatie met de opleidingen.

Kennis evalueren

Veel kennisontwikkeling is afhankelijk van (incidentele) subsidies die niet direct aan de zorg gekoppeld zijn. Zorgverleners zouden hier meer invloed op moeten hebben. De minister wil dit eigenaarschap in het veld stimuleren door het te verankeren in de bekostiging. NZa voert hiervoor een verkenning uit.

Meer weten